Jaarrekening 2018

Overzicht van baten en lasten (programmarekening)

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Primaire begroting 2018

Begroting 2018

Rekening 2018

Afwijkingen 2018

Rekening

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2017

Paragraaf bedrijfsvoering

0.4 Overhead

58.232

4.869

-53.363

62.037

6.444

-55.593

58.761

4.421

-54.340

-3.276

-2.023

1.253

-47.894

Sub-totaal programma

58.232

4.869

-53.363

62.037

6.444

-55.593

58.761

4.421

-54.340

-3.276

-2.023

1.253

-47.894

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

0.1 Bestuur

9.131

117

-9.014

9.985

117

-9.868

9.080

192

-8.888

-905

75

981

-9.843

0.2 Burgerzaken

3.875

2.938

-937

4.032

2.938

-1.094

4.010

3.097

-913

-22

159

182

-495

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.962

2.011

-951

2.484

2.011

-473

5.555

4.566

-989

3.071

2.555

-516

1.505

0.5 Treasury

15.094

18.369

3.275

15.094

18.369

3.275

13.916

14.835

919

-1.178

-3.534

-2.355

2.086

0.61 OZB Woningen

1.333

22.180

20.847

1.333

22.180

20.847

1.333

22.739

21.406

559

558

20.813

0.62 OZB Niet-woningen

27.642

27.642

27.642

27.642

25.069

25.069

-2.573

-2.573

24.828

0.64 Belastingen overig

144

9.733

9.589

144

9.733

9.589

144

9.290

9.146

-443

-443

9.621

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

298.304

298.304

304.315

304.315

304.198

304.198

-117

-117

289.684

0.8 Overige baten en lasten

6.011

1.356

-4.655

6.411

1.106

-5.305

9.506

43.370

33.864

3.095

42.264

39.169

-5.920

3.4 Economische promotie

1.244

1.817

573

1.244

1.817

573

1.105

2.018

913

-139

201

340

-78

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

51

-51

51

-51

53

-53

2

-2

-48

Sub-totaal programma

39.845

384.467

344.622

40.778

390.228

349.450

44.702

429.374

384.672

3.924

39.146

35.224

332.153

Programma 2 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

10.895

333

-10.562

10.895

333

-10.562

11.438

313

-11.125

543

-20

-564

-10.081

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.942

773

-3.169

6.258

773

-5.485

8.761

2.737

-6.024

2.503

1.964

-539

-2.417

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

20

-20

20

-20

-20

20

-855

Sub-totaal programma

14.857

1.106

-13.751

17.173

1.106

-16.067

20.199

3.050

-17.149

3.026

1.944

-1.083

-13.353

Programma 3 Openbare ruimte

0.63 Parkeerbelasting

3.705

3.705

3.705

3.705

2

3.587

3.585

2

-118

-120

3.906

1.2 Openbare orde en veiligheid

247

75

-172

247

75

-172

192

79

-113

-55

4

60

-123

2.1 Verkeer en vervoer

14.804

1.183

-13.621

15.044

1.688

-13.356

13.825

3.071

-10.754

-1.219

1.383

2.602

-11.575

2.2 Parkeren

3.334

-3.334

3.374

-3.374

3.036

1

-3.035

-338

1

339

-3.070

2.5 Openbaar vervoer

101

-101

94

-94

58

-58

-36

36

-54

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

13.830

1.194

-12.636

14.233

1.745

-12.488

13.589

2.417

-11.172

-644

672

1.315

-12.376

7.2 Riolering

8.301

11.917

3.616

8.254

11.917

3.663

8.323

11.330

3.007

69

-587

-657

3.190

7.4 Milieubeheer

118

-118

108

-108

369

-369

261

-261

-167

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.208

1.682

474

1.264

1.682

418

1.302

1.689

387

38

7

-32

431

Sub-totaal programma

41.943

19.756

-22.187

42.618

20.812

-21.806

40.696

22.174

-18.522

-1.922

1.362

3.282

-19.838

Programma 4 Milieu

7.3 Afval

17.070

20.178

3.108

17.104

20.178

3.074

17.108

20.202

3.094

4

24

19

2.870

7.4 Milieubeheer

6.016

187

-5.829

6.933

1.402

-5.531

5.927

1.498

-4.429

-1.006

96

1.102

-4.113

Sub-totaal programma

23.086

20.365

-2.721

24.037

21.580

-2.457

23.035

21.700

-1.335

-1.002

120

1.121

-1.243

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

17.501

789

-16.712

17.501

789

-16.712

15.841

1.353

-14.488

-1.660

564

2.224

-16.202

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.714

4.388

-4.326

8.714

4.388

-4.326

9.076

4.015

-5.061

362

-373

-735

-4.262

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.843

812

-5.031

5.843

812

-5.031

6.063

1.366

-4.697

220

554

334

-5.252

6.2 Wijkteams

5.531

132

-5.399

5.531

132

-5.399

5.556

133

-5.423

25

1

-24

-2.123

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

30.827

-30.827

31.616

-31.616

52.949

1

-52.948

21.333

1

-21.332

-38.101

6.82 Geëscaleerde zorg 18+

2.100

-2.100

2.100

-2.100

2.676

-2.676

576

-576

-971

7.1 Volksgezondheid

3.948

-3.948

3.948

-3.948

3.751

-3.751

-197

197

-3.466

Sub-totaal programma

74.464

6.121

-68.343

75.253

6.121

-69.132

95.912

6.868

-89.044

20.659

747

-19.912

-70.377

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

822

278

-544

822

278

-544

905

597

-308

83

319

236

-546

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.652

1.652

1.652

1.652

1.835

1.835

183

183

82

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

127

5

-122

127

5

-122

234

1

-233

107

-4

-111

-138

6.3 Inkomensregelingen

74.314

55.145

-19.169

74.609

56.061

-18.548

70.274

55.844

-14.430

-4.335

-217

4.117

-16.708

6.4 Begeleide participatie

20.880

-20.880

21.449

-21.449

21.428

-21.428

-21

21

-22.681

6.5 Arbeidsparticipatie

7.256

28

-7.228

9.052

28

-9.024

8.400

901

-7.499

-652

873

1.525

-6.287

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2.610

374

-2.236

2.570

334

-2.236

2.590

264

-2.326

20

-70

-90

-1.908

Sub-totaal programma

107.661

57.482

-50.179

110.281

58.358

-51.923

105.666

59.442

-46.224

-4.615

1.084

5.698

-48.186

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15.166

1.723

-13.443

15.127

1.723

-13.404

13.673

1.788

-11.885

-1.454

65

1.519

-11.480

6.2 Wijkteams

12.554

139

-12.415

12.934

139

-12.795

12.313

306

-12.007

-621

167

788

-13.259

6.5 Arbeidsparticipatie

188

-188

188

-188

242

-242

54

-54

-212

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.018

5.116

2.098

3.018

293

-2.725

4.115

446

-3.669

1.097

153

-944

1.449

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

26.294

658

-25.636

26.266

2.073

-24.193

30.239

2.352

-27.887

3.973

279

-3.693

-26.364

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

51.195

2.190

-49.005

52.861

5.212

-47.649

50.641

4.073

-46.568

-2.220

-1.139

1.081

-44.242

7.1 Volksgezondheid

1.579

72

-1.507

1.579

72

-1.507

1.572

115

-1.457

-7

43

50

-1.238

Sub-totaal programma

109.994

9.898

-100.096

111.973

9.512

-102.461

112.795

9.080

-103.715

822

-432

-1.253

-95.346

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.1 Sportbeleid en activering

1.879

-1.879

2.160

-2.160

2.165

85

-2.080

5

85

80

-1.272

5.2 Sportaccommodaties

11.020

4.406

-6.614

11.489

4.406

-7.083

11.303

4.521

-6.782

-186

115

301

-7.921

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

11.595

2.721

-8.874

11.665

2.721

-8.944

11.103

2.847

-8.256

-562

126

689

-8.302

5.4 Musea

2.232

1.123

-1.109

2.232

1.123

-1.109

2.134

1.127

-1.007

-98

4

102

-1.100

5.5 Cultureel erfgoed

851

-851

851

-851

957

127

-830

106

127

20

-622

5.6 Media

5.527

-5.527

5.527

-5.527

5.526

-5.526

-1

1

-5.442

Sub-totaal programma

33.104

8.250

-24.854

33.924

8.250

-25.674

33.188

8.707

-24.481

-736

457

1.193

-24.659

Programma 9 Door! met de buitenstad

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.1 Economische ontwikkeling

1.836

-1.836

1.877

-1.877

2.040

8

-2.032

163

8

-155

-1.776

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

17.124

17.550

426

6.831

12.807

5.976

4.717

6.985

2.268

-2.114

-5.822

-3.708

10.573

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

337

383

46

337

383

46

346

390

44

9

7

-2

175

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

684

-684

1.094

-1.094

1.491

187

-1.304

397

187

-209

-572

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

5.651

500

-5.151

8.643

3.508

-5.135

7.249

7.248

-1

-1.394

3.740

5.134

-6.401

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

33.587

33.000

-587

18.039

16.658

-1.381

15.932

23.396

7.464

-2.107

6.738

8.845

14.484

8.3 Wonen en bouwen

5.862

5.095

-767

6.214

5.095

-1.119

6.491

5.555

-936

277

460

184

-715

Sub-totaal programma

65.081

56.528

-8.553

43.035

38.451

-4.584

38.266

43.769

5.503

-4.769

5.318

10.089

15.768

Saldo van lasten en baten programma's

568.267

568.842

575

561.109

560.862

-247

573.220

608.585

35.365

12.111

47.723

35.612

27.025

Bestemming via taakveld 0.10

34.624

34.049

-575

62.782

63.029

247

72.579

63.326

-9.253

9.797

297

-9.504

-7.172

Resultaat

602.891

602.891

623.891

623.891

645.799

671.911

26.112

21.908

48.020

26.108

19.853

Overgeboekt resultaat naar balans

26.112

-26.112

26.112

-26.112

-19.853

Resultaat na overboeking saldo naar balans

602.891

602.891

623.891

623.891

671.911

671.911

48.020

48.020

-4

De primaire begroting is de eerste begrotingswijziging. U vindt een toelichting per taakveld bij het onderdeel "Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?" bij de verantwoording over de programma's. De toelichting op de overhead treft u in de paragraaf bedrijfsvoering.

ga terug