Jaarrekening 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

2.1.1 Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op onze risico's en risicobeheersing. We kijken of we voldoende buffers (weerstandscapaciteit) hebben om onze risico's op te vangen. Maatstaf is, dat ons weerstandsvermogen (risico's/ weerstandscapaciteit) >1. Dat geldt voor het Grondbedrijf en voor onze Algemene Dienst.
In deze paragraaf laten we ook zien hoe het gesteld is met onze financiële positie. We hebben in deze paragraaf de financiële kengetallen en ijkpunten opgenomen en gewaardeerd. Dat zijn goede graadmeters voor financieel herstel.

Risicobeheersing is een cyclisch proces. We geven aan welke financiële gevolgen de risico's de komende jaren hebben. We vergelijken de risico's en het financiële beeld op basis van deze jaarrekening 2018 met onze financiële positie volgens de MPB 2019-2022, vastgesteld in november 2018.
In 2012 hebben we het financieel herstelplan (Zomernota 2012) vastgesteld met het doel om in eerste instantie (uiterlijk in 2022) een algemene reserve te hebben die voldoende is om de risico's op te vangen. Afgelopen jaren hebben we het herstel kunnen versnellen. In 2017 hebben we het herstelplan bijgesteld, zodat we ook in tijden van crisis voldoende buffers hebben. IJkpunten voor blijvend financieel herstel zijn solvabiliteit en schuldquote. We willen dat onze solvabiliteit verbetert naar tenminste 20%. Op basis van onze huidige balans zou ons eigen vermogen dan minimaal € 150 miljoen bedragen. Tegelijk willen we onze schuld omlaag brengen.

In het bestuursakkoord 2018-2022 "De kracht van Apeldoorn" en in ons college-werkprogramma "Krachtig verder" is aangegeven dat financieel herstel speerpunt blijft.  Conclusie op basis van deze jaarrekening is, dat onze risico's, met name Jeugdzorg en WMO zijn toegenomen. Anderzijds hebben we voldoende zekerheid gekregen over onze precario-opbrengst, zodat we deze niet langere in een voorziening hoeven onder te brengen. Daardoor groeit ons weerstandsvermogen en hebben we voor de komende periode een stevige buffer om de financiële problemen aan te pakken met behoud van financieel herstel per 2026.  

ga terug