Jaarrekening 2018

Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA)

Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

Begroting 2018 primair

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Reserve per 1-1

4.818

4.434

4.434

Vooruitontv. Bedragen per 1-1

127

127

Totaal per 1-1

4.818

4.561

4.561

Algemene voeding

1]

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

500

500

500

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

500

500

500

Programma 1: Groene Mal

-81

187

521

Programma 4: Binnenstad

-31

-25

-35

Programma 8: Kanaalzone

-637

-1.031

-65

Programma 9: Complete wijken

-125

-465

-464

Programma 14: Verkeer

-600

-126

-64

Programma 15: Milieu

-101

-107

-130

Programma 16: Overige

-30

-310

-184

Totaal netto onttrekkingen

-1.605

-1.877

-421

Verwacht uitgavenpatroon

Begroting 2018 (primair)

- verwachte uitgaven 2017 15%

-439

- verwachte uitgaven 2018 70%

-1.224

Begroting 2018 (na wijziging)

- verwachte uitgaven 2018: 70%

-1.314

Reserve per 31-12

4.401

Vooruitontv. bedragen per 31-12

239

Totaal per 31-12

4.640

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

3.655

3.620

4.640

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) (bedragen x € 1,000)

MPB prog

Begroting 2018 primair

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Programma 1: Groene Mal

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.14

Herinrichting stadsranden

prog. 3/ 5.7

-15

0

3.15

Beekbergsebroek

prog. 3/ 5.7

-15

0

- bijdrage derden RWS

214

214

0

3.16

Betere aansluiting Apeldoorn West en

prog. 3/ 5.7

Binnenstad op Berg en Bos

-35

0

3.17

Landschapsbeheer

prog. 3/ 5.7

-16

-89

27-

-62

- subsidie provincie Gelderland

62

31

31

3.18

Weteringse broek nazorg

prog. 3/ 5.7

-275

35-

-240

- te ontvangen subsidies provincie Gelderland

275

274

1

- bijdrage Grondbedrijf

64

-64

Totaal A-projecten programma 1

-81

187

521

-334

Programma 4: Binnenstad

4.2

Binnenstad

prog.9/8.1

-31

-25

35-

10

Totaal A-projecten programma 4

-31

-25

-35

10

Programma 8: Kanaalzone

ISV-3 subsidie: € 1,7 mln

14.1

Kanaalzone *

prog. 9/3.2

- aanleg kade Pilot Zuid

-587

-981

11-

-970

Kanaalzone projectbureau

prog. 9/3.2

-50

-50

54-

4

Totaal A-projecten programma 8

-637

-1.031

-65

-966

Programma 9: Complete Wijken

9.5

Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten

prog. 9/8.1

-190

190-

0

9.6

Verduurzamen van voorzieningen in wijken

en dorpen

prog. 9/8.1

10

10

0

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.7

Verbeteren kwaliteit parken

prog. 9/8.1

-210

210-

0

- bijdrage BROA 15.2 Zuid

0

- overige bijdrage waterschap

0

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

prog. 9/8.1

-125

-75

74-

-1

('t Podium/openbare ruimte)

15.3

ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

prog. 3/2.2

0

0

0

Totaal A-projecten programma 9

-125

-465

-464

-1

Programma 14: Verkeer

11.0

Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisport/

prog. 3/2.1

0

-26

2-

-24

verdubbeling Zutphensestraat

- bijdrage derden(BDU)

0

0

- bijdrage 's Heerenloo

0

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

progr. 3/2.1

-600

-100

62-

-38

25.12

Beter Benutten Regio Stedendriehoek

- bevorderen fietsgebruik

- bijdrage regio Stedendriehoek

Totaal A-projecten programma 14

-600

-126

-64

-62

Programma 15: Milieu

ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln

27.1

Bodemmodule

prog. 4/7.4

-101

-107

-110

3

27.2

Interreg subsidie: Community based powerplants

prog. 4/7.4

- geraamde uitgaven

-55

-20

-35

- te ontvangen Europese subsidie

55

55

Totaal A-projecten programma 15

-101

-107

-130

23

Programma 16: Overige

Lopende projecten

30.5

Investeringen MPB 2014-2017

prog. 1/0.1

- ondersteuning startende ondernemers

-30

-30

-30

- ondernemende stad, toerisme, comfortabele

stad en citymarketing

-180

84-

-96

- topsportevenementen

-100

100-

0

Totaal A-projecten programma 16

-30

-310

-184

-126

TOTAAL

-1.605

-1.877

-421

-1.456

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2018) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De geraamde uitgaven 2018 (na wijziging) zijn ca. € 1,5 mln hoger dan de werkelijke uitgaven 2018.
In de toelichting op de uitgaven beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven.

Omschrijving
(bedragen * € 1.000,-)

Begroting     2018

Rekening                                                                                                                                                                                                     2018

Verschil
- = nadeel
+ = voordeel

BROA-programma
  1.   Groene mal
  8.   Kanaalzone
14.   Verkeer
16.   Overig

187
-1.031
-126
-310

521
-65
-64
-184

334
966
62
126

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

Toelichting BROA-programma’s

Programma 1: Groene mal (verschil € 0,3 voordeel mln)

  • 3.18 Weteringse Broek nazorg (verschil € 0,3 mln voordeel)

In het Weteringse Broek wordt in 2019 circa 7,5 ha nieuwe natuur ingericht. Het is een project dat we in partnerschap met Vereniging Natuurmonumenten doen. Er ligt een voorontwerp en een globale kostenraming. De provincie heeft een subsidie verstrekt van € 275.000. In 2018 zijn kosten gemaakt voor de voorbereiding.

Programma 8: Kanaalzone (verschil € 1,0 voordeel mln)

  • 14.1 Kanaalzone (verschil € 1,0 mln voordeel)

De voor 2018 geraamde aanleg van de Kade Pilot zuid wacht op het gereed komen van de omliggende bouwprojecten. Op deze manier voorkomen we dat bouwverkeer schade toebrengt aan de nieuwe infrastructuur. De Van der Ploeg-locatie is het laatste bouwproject in het zuidelijk deel van de Schatkamer. De start bouw hiervan is vertraagd. Dit komt onder meer door lange levertijden van materialen in de bouw. Naar verwachting start de bouw in februari 2019. Dat betekent dat, uitgaande van enkele maanden bouwtijd, we met de aanleg van het zuidelijk deel van de ‘Kanaalkade’ kunnen beginnen tegen het einde van 2019.
Vanuit het budget dat beschikbaar is voor programmamanagement hebben wij in 2018 onder meer tijd besteed aan onderzoek naar meer reuring rondom het Apeldoorns Kanaal met als concreet resultaat een getekende samenwerkingsovereenkomst met de kanaalgemeenten. Voor het Apeldoorns deel is een nadere uitwerking gemaakt om de beleving van het kanaal te vergroten en initiatieven beter te kunnen faciliteren.
Tevens hebben wij samen met de provincie Gelderland gekeken hoe de deelname van de provincie in het project Kanaalzone Pilot Zuid (de Schatkamer van Zuid) zou kunnen worden beëindigd. Dit is eind 2018 geeffectueerd middels aanvullende overeenkomst. Ook hebben wij het stadscontract met de provincie voor het sleutelproject Vlijtsepark financieel en inhoudelijk verantwoord en afgerond. Voor een aantal deellocaties binnen de Kanaalzone hebben we oriënterende gesprekken opgestart om de ontwikkelmogelijkheden te verkennen.

Programma 14: Verkeer (verschil € 0,1 mln voordeel)

  • 11.0 Verdubbeling Zutphensestraat (€ 0,05 mln voordeel)

Betreft de verdubbeling van de Zutpensestraat, tussen ring en A50, inclusief vergroten capaciteit kruispunt Zutphensestraat / Laan van Osseveld / Laan van Erica.
Met het plaatsen van de verwijzingsborden is het project gereed gekomen. Het project kan worden afgesloten.

  • 25.11 Startbudget tunnel Laan van Osseveld (€ 0,05 mln voordeel)

In 2016 zijn door ProRail oplossingen verkend voor de gelijkvloerse spoorovergang Laan van Osseveld. In 2017 is bepaald dat een tunnel een kosteneffectieve oplossing is. In 2018 heeft het ministerie van I&W aangegeven 50% te willen bijdragen aan de realisatie van een tunnel met twee rijstroken. Apeldoorn heeft de wens geuit om een tunnel te realiseren met vier rijstroken. Hiervan zijn de kosten bepaald en is er in de MPB 2019-2022 budget gekomen voor de meerkosten van de tunnel met vier rijstroken. De bestuursovereenkomst zal begin 2019 worden getekend.

Programma 16: Overig (verschil € 0,1 mln voordeel)

  • 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 (€ 0,1 mln voordeel)

  Voor de periode 2014 t/m 2017 is jaarlijks vanuit de BROA een bedrag van € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor het realiseren van de strategische doelen. Eventueel restantbudget wordt overgeboekt naar het volgende jaar. De raming 2018 bedroeg € 310.000. De uitgaven 2018 zijn totaal € 184.000. Het gaat hierbij onder meer om topsportevenementen kosten nieuwe bestuursstijlen, jaarabonnement regionale ecosystemen en begeleiding horizon city loops. Het restant budget ad €126.000 wordt in 2019 besteed aan comfortabele gezin stad en burgerparticipatie.

ga terug