Jaarrekening 2018

Specificatie reserve overlopende projecten

Specificatie reserve overlopende projecten

Progr

Omschrijving

31-12

uitgaven

vrijval

Overheveling

Overheveling

Totaal over

Toelichting op vrijval in 2018

2017

overl. budget

overl.

overl. budget

nieuw budget

te hevelen

en overheveling budget naar 2019

vanuit 2017

budget

vanuit 2017

2018 naar

budget naar

in 2018

uit 2017

naar 2019

2019

2019

in 2018

1/10

Incidentele ontwikkelkosten BRP

156.275

156.275

Middelen zijn in 2018 besteed.

1/10

Huis van de Stad

144.971

144.971

Middelen zijn in 2018 besteed.

1/10

Mutatiedetectie

72.000

44.000

28.000

36.000

36.000

Door de complexe koppeling BAG/BGT en de grote impact kon pas in de loop van 2018 worden gestart met een nieuwe ronde mutatiedetectie

1/10

Samen Goed Voor Elkaar (werkzaamheden Communicatie)

25.000

25.000

Middelen zijn in 2018 besteed.

1/10

Verkoop maatschappelijk vastgoed

400.000

400.000

415.000

415.000

B&W heeft in 2017 besloten tot een bijdrage aan Stichting Tuinen van Zuidbroek voor € 415.000, zijnde de aankoopprijs van deze locatie door deze Stichting. Vanwege noodzakelijke en overeengekomen bestemmingsplanwijziging kan de levering en verkoop pas in 2019 plaatsvinden. Het jaarlijks budget bedraagt € 400.000, waarvoor een aantal verzoeken van derden zijn ontvangen. Derhalve is reservering van (een deel) het budget uit voorgaande jaren vooor de aankoop van de Stichting noodzakelijk.

1/10

Stelpost I-visie

30.000

30.000

Deze middelen zijn niet ingezet in 2018 en vallen vrij.

1/10

Aanschaf werkplekapparatuur

85.000

25.000

60.000

210.000

270.000

Dit budget is bestemd voor aanschaf van werkplekapparatuur in het kader van het project Huid van de Stad. Aangezien dit project in 2019 zal worden opgeleverd, zullen de aanschaffen ook in dat jaar plaats vinden.

1/10

Busget jongeren

75.000

75.000

75.000

De gemeente Apeldoorn heeft van de Rijksoverheid middelen ontvangen voor een onderzoek naar casussen op het snijvlak van onderwijs en werk van jongeren. Dit onderzoek wordt in 2019 afgerond en op dat moment worden de middelen gebruikt om met behulp van de resultaten de geleerde lessen in de praktijk te brengen en breder te verspreiden richting onder meer de Rijksoverheid en andere gemeenten

1/10

Huis van de Stad, kosten organisatiespoor

156.900

156.900

Het project Huis van de Stad is een meerjarig project. Niet alle kosten zijn jaarschijf gebonden. De uitgaven ten laste van deze post betreffen diverse kosten die niet binnen het krediet geboekt mogen worden, maar wel in directe relatie staan tot het project en noodzakelijk zijn voor de voortgang ervan. Bijvoorbeeld vergaderkosten, drukwerk en dergelijke. Deze kosten lopen in 2019 door.

1/10

Huis van de Stad, kosten externe huisvesting

237.219

237.219

Er is sprake van een tweejarig budget van € 2,1 mln voor de verhuiskosten naar Stationsplein en Activerium en weer terug naar het Huis van de Stad. Ook de huurkosten en de aankleding van het pand Stationsplein 50 worden ten laste gebracht van dit budget. Het tweejarig budget is verdeeld over de jaren 2018 en 2019. Het restantbudget van 2018 is in 2019 nodig om de huurkosten, de bijkomende inrichtingskosten en de terugverhuizing volledig te kunnen bekostigen.

1/10

Topevenementen

250.000

250.000

250.000

250.000

Op topevenementen houden wij 250.000 over en dit bedrag boeken wij over naar 2019 ter dekking van de evenementen in 2019. Topevenementen zijn niet altijd goet te plannen. Uw Raad heeft de wens uitgesproken om 1 keer in de 2 jaar een topevenement binnen de gemeente Apeldoorn te laten plaats vinden.

1/10

Werkgebouw Noord NAI-kosten

25.000

25.000

Betreft niet activeerbare projectkosten, verdeeld over 2018 en 2019. Dergelijke kosten zijn met name in de eindfase van het project (2019) aan de orde. Daarbij is verzuimd om het budget 2019 ad € 25.000 op te nemen in de eenheidsbegroting 2019.

1/10

DVO Accres

222.154

222.154

Vanuit dvo-afspraak 2018 wordt onderhoud deels doorgeschoven naar 2019. Dit bedrag is meegenomen in dvo-afspraak 2019.

1/10

Trainees

145.000

145.000

Middelen zijn in 2018 besteed.

Totaal programma's 1 en 10

1.383.246

790.246

458.000

135.000

1.552.273

1.687.273

3

Parkeren - Coaten vloeren

40.000

40.000

In 2017 was het coaten van de vloeren van de Brinklaangarage gepland. Er is een aanbesteding geweest en gunning heeft plaatsgevonden. Na de gunning is er een discussie ontstaan over de werkmethode. Hierdoor is een stevige vertraging ontstaan. De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd.

3

Groene Mal

60.000

60.000

85.000

85.000

De ROP-post van vorig jaar (2017) van € 60.000 is volledig in 2018 besteed en komt te vervallen. Voor 2018 is het budget voor de Groene Mal onder besteed. Door vertraging in de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot onder andere het Groenplan en het uitvoeringsprogramma, waarin de kaders voor de besteding van de budgetten zijn aangegeven, kan pas in 2019 uitvoering worden gegeven aan een aantal prestaties waarvoor in 2018 budget beschikbaar was. Het gaat om de volgende maatregelen, het versterken van de ecologie en biodiversiteit € 10.000, vier Tiny Forests € 40.000 en een pilot Zuiderpark in de City Deal Groen Blauwe Waarden van de Stad € 35.000.
Dit betekent dat een deel van de prestaties in de Groene Mal niet in 2018 worden uitgevoerd, maar in 2019. Overheveling van de budgetten (van in totaal € 85.000) naar 2019 is noodzakelijk om de met de raad afgesproken prestaties uit te kunnen voeren.

3

Verkeer en vervoer - verkeersvisie

230.000

230.000

665.496

665.496

De ROP-post van vorig jaar (2017) van € 230.000 is volledig in 2018 besteed en komt te vervallen.
Voor 2018 zijn niet alle budgetten die de raad in de MPB's 2018 e.v. voor de verkeersvisie beschikbaar heeft gesteld besteed. De oorzaak dat de bestedingen voor de verkeersvisie lager uitvallen dan begroot, wordt onder meer veroorzaakt doordat onderzoeken en proeven voor innovatieve Openbaar Vervoer dit jaar nog niet zijn uitgevoerd maar pas in 2019 tot 2021 kunnen worden geresaliseerd. Er is hier namelijk sprake van een samenh1ang met de nieuwe concessie Openbaar Vervoer die in 2020 in gaat. In afwachting van de nieuwe consessie zijn we terughoudend in het aangaan van nieuwe proeven op dit gebied. Hierdoor wordt € 485.496 later besteed.
Daarnaast wordt een aantal kleinere projecten van de verkeersvisie later uitgevoerd. Het gaat om branding Apeldoorn als fietsstad, verkeerseducatie, proeven OV-toepassingerkeerseducatie, P&R activiteiten en experiment opvang electrische energie, Veiliger maken fietsdoorstroming Zwolseweg,in totaal € 130.000.

Dit betekent dat een deel van de prestaties in de Verkeersvisie niet in 2018 worden uitgevoerd, maar volgend jaar of de jaren erna. Het betreffen prestaties in de verkeersvisie waarvoor de raad expliciet middelen beschikbaar heeft gesteld en niet in 2018 zijn uitgevoerd, maar in 2019 e.v. worden uitgevoerd. Overheveling van de budgetten (van in totaal € 610.496) naar 2019 is noodzakelijk om de met de raad afgesproken prestaties uit te kunnen voeren en de afspraken in de verkeersvisie na te komen.

3

Oplossen fietsknelpunten binnenstad

50.000

50.000

2018 is gebruikt om diverse nieuwe bewaakte fietsenstallingsvoorzieningen voor te bereiden: onder het Marktplein, omgeving Hoofdstraat/Paslaan, omgeving Hoofdstraat/Hofstraat/Kanaalstraat. De komende jaren worden deze fietsenstallingen gerealiseerd. Bij de realisatie wordt het onderhavige budget ingezet. Het budget is door de raad voor dit doel beschikbaar gesteld en wordt met een jaar vertraging uitgevoerd.

3

Fietspadkruising Aardhuisweg (02100066)

45.000

45.000

De ROP-post van vorig jaar (2017) is volledig in 2018 besteed en komt te vervallen.

3

Verduurzamen parkeergarage Koningshaven (02200035)

50.000

50.000

De parkeergarage is onderdeel van ontwikkellocatie Haven Centrum. De upgrading van de directe omgeving is ook mede aanleiding de garage op te waarderen. Direct grenzend aan de P garage liggen twee woningbouwlocaties. De exacte verschijningsvorm en locatie van deze bebouwing is onderwerp van gesprek en studie. Dit vraagt tijd mede door afstemming met de ‘buren’. Deze nieuwbouwplannen en kwaliteitsslag en verbouwing van garage zijn nauw met elkaar verbonden. Dit maakt dat ook de planvorming P garage nog niet zo ver gevorderd is als gehoopt/gewenst. De verwachting is dat medio 2019 deze duidelijkheid er wel is en stappen kunnen worden gezet via planvorming en uitvoering.
Daarom worden de middelen van € 50.000 die in de MPB (samen met het budget voor 2019 van € 100.000) door de raad voor dit doel beschikbaar zijn gesteld pas in 2019 uitgegeven.

3

Dierenwelzijn (05700075)

65.370

65.370

De ROP-post van vorig jaar (2017) is volledig in 2018 besteed en komt te vervallen.

3

Herstellen lasgaten (wegen) in open en gesloten verhardingen

95.000

95.000

Vitens en Liander zijn in Apeldoorn kilometers leidingen aan het vervangen. Nadat de vervanging van de leidingen heeft plaatsgevonden dienen de saneringsplekken weer hersteld te worden. Dit herstel vergt enige tijd. Een aantal saneringen is eind 2018 afgerond, echter het herstel dient nog plaats te vinden. De financiële middelen zijn hiervoor in 2018 ontvangen. Voor herstelwerkzaamheden aan de noordkant van Apeldoorn is nog € 95.000 nodig.

3

Herstellen lasgaten (wegen) in open en gesloten verhardingen

100.000

100.000

Vitens en Liander zijn in Apeldoorn kilometers leidingen aan het vervangen. Nadat de vervanging van de leidingen heeft plaatsgevonden dienen de saneringsplekken weer hersteld te worden. Dit herstel vergt enige tijd. Een aantal saneringen is eind 2018 afgerond, echter het herstel dient nog plaats te vinden. De financiële middelen zijn hiervoor in 2018 ontvangen. Voor herstelwerkzaamheden aan de zuidkant van Apeldoorn is nog € 100.000 nodig.

3

Parkeren - tijdelijke voorziening AGOVV

100.000

100.000

De ROP-post van vorig jaar (2017) is volledig in 2018 besteed en komt te vervallen.

Totaal programma 3

540.370

540.370

1.045.496

1.045.496

4

Energietransitie

220.000

220.000

415.000

415.000

De ROP-post van vorig jaar (2017) is nagenoeg volledig in 2018 besteed en komt te vervallen.
De bestedingen voor de energietransitie vallen dit jaar lager uit dan begroot. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat bij de energietransitie in eerste instantie is geïnvesteerd in inzetten op nog meer kwaliteit in "informeren en adviseren". De stap die nu daarop volgt is is dat we meer gaan stimuleren waardoor de transitie concreet op gang komt . De uitgaven volgen deze ontwikkeling en zullen in het volgende stadium toenemen.
De nadere onderzoeken voor onder andere vergunningverlening, warmte- en windenergie grootschalig duurzaam konden daarom dit jaar nog niet worden uitgevoerd, maar zullen pas in 2019 aan bod komen. Het gaat om € 100.000.
Daarnaast worden het vernieuwen en verhuizen van de energiek wonen winkel en het realiseren van de "pilot energieneutrale woning" in 2019 uitgevoerd. Met de voorbereiding maken we al een begin, maar de realisatie valt over de jaargrens. Het gaat hierbij om € 200.000.
Ook wordt in 2019 het project renovatiesprong afgerond waarbij woningen worden gedigitaliseerd met inzet van een participatieadviseur, waarvoor we € 35.000 overhevelen naar 2019.
Voor het project "Loenen als dorp van de toekomst" heeft de aanbestedingsprocedure en de toekenning van de provinciale subsidie vertraging ondervonden. Dit project (€ 80.000) kan daarom pas in 2019 worden uitgevoerd.
Dit betekent dat een deel van de prestaties in de energietransitie niet in 2018 worden uitgevoerd, maar pas volgend jaar. Om die prestaties voor de energietransitie uit de MPB alsnog uit te kunnen voeren en onze doelen te halen, hevelen we bij de jaarrekening een deel van de resterende budgetten over.

4

Circulaire economie (07300034)

130.000

130.000

Voor de stimulering van de circulaire economie is in 2018 eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is al een aantal initiaven genomen, maar het het budget is niet geheel in 2018 besteed omdat een aantal projecten doorloopt naar en pas wordt uitgevoerd in 2019. Om verder aan de doelstellingen van de circulaire economie invulling te kunen geven, en de met de raad afgesproken prestaties te kunnen halen nemen wij voor een aantal projecten budget mee naar 2019. Concreet gaat het om een elektronica hub (€ 40.000) en pilots voor duurzame bedrijfsvoering (€ 40.000). Dat geldt ook voor het bij de OVIJ te verrichten onderzoek naar biomassa in relatie tot circulariteit (€ 50.000). Voor de circulaire economie gaat het om in totaal € 130.000.

4

Asbest (07400002 + 07400003)

75.000

75.000

In 2018 heeft het college besloten uitvering te geven aan eht Plan van Aanpak Asbestdakenverbod 2024 (DOS_2017-045072). De projectleiding en de uitvoering van de werkzaamheden zijn belegd bij de Ovij. Het bedrag bestaat uit € 25.000,- Colectieve aanpak buiten SWO en uit € 50.000,- projectmedewerker Asbest. Het project is eind 2018 opgestart. Voor het totale bedrag wordt een ROP opgenomen.

4

Geluidssanering woningen Loenen

57.000

46.000

11.000

19.000

30.000

Eind 2016 is besloten tot het beschikbaar stellen van een bedrag voor de geluidssanering van een aantal extra woningen aan de Eerbeekse- en Beekbergerweg in Loenen. In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen en is per woning bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden. Tevens is besloten om uit kostentechnische overwegingen aan te sluiten bij de uitvoering van soortgelijke maatregelen in een aantal andere straten. Er is in oktober 2017 opdracht gegeven aan de aannemer voor uitvoering. De aannemer is uiteindelijk pas in het laatste kwartaal van 2018 tot uitvoering overgegaan vanwege zijn eigen drukke agenda. In 2019 is nog 30.000 nodig voor het laatste adres

Totaal programma 4

277.000

266.000

11.000

639.000

650.000

5

Zorgregio

224.000

224.000

Voor de jeugd- en WMO-zorg werken 8 gemeenten samen in de zorgregio Midden IJssel/ Oost Veluwe. De administratie van de zorgregio wordt gevoerd door de gemeente Apeldoorn. De kosten van de zorgregio worden op basis van bevoorschotting gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Ultimo 2018 resteert een positief saldo van € 210.000,-. De ambtelijk opdrachtgever heeft besloten dit saldo niet terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Eind 2018 zijn plannen gemaakt om de regionale taak toezicht en handhaving meer inhoud te geven, mede gezien de oplopende tekorten in de zorg. Het positieve saldo 2018 zal in 2019 ingezet worden om deze plannen uit te kunnen voeren. Daarom het verzoek om dit saldo over te boeken naar 2019.

Totaal programma 5

224.000

224.000

6

Regionaal Werkbedrijf

189.601

135.601

54.000

77.703

131.703

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bestemd voor de oprichting en inrichting van het Regionaal werkbedrijf (RWB), dat in onze arbeidsmarktregio opereert onder de werknaam “Factor Werk”. Deze middelen komen niet toe aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende gemeente, maar aan de in het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe samenwerkende arbeidsmarktpartijen. De extra beschikbaar gestelde middelen worden ingezet om de samenwerking tussen de arbeidsmarktpartijen in de regio te versterken en te borgen. Daarnaast worden deze middelen ingezet als stimuleringsbudget voor innovatieve projecten. Het hiermee gemoeide budget is in 2018 nog niet volledig benut en dient derhalve beschikbaar te blijven in 2019.

6

Project Statushouders opnieuw thuis

678.887

553.887

125.000

192.064

317.064

De extra instroom van statushouders in 2016, 2017 en 2018 leidt tot extra lasten waarvoor in de gemeentelijke begrotingen de middelen ontoereikend zijn. Dit heeft het Rijk doen besluiten om gemeenten eenmalig voor de jaren 2016 en 2017 te compenseren. Dit besluit is vastgelegd in het bestuursakkoord statushouders van april 2016, dat is vertaald in de decembercirculaire 2016. Apeldoorn heeft op basis van haar taakstellingen over 2016 en 2017 eenmalige rijksbijdragen ontvangen. De Raad heeft op 6 oktober 2016 ingestemd met het Plan van Aanpak, waarmee goedkeuring is verkregen op de verdeling van de middelen. Een groot deel van de kosten (zoals kosten woninginrichting, re-integratie e.d.), is in 2016, 2017 en 2018 besteed. Het restant budget is nog nodig in 2019 om in 2018 gestarte trajecten af te kunnen ronden, en om -conform collegebesluit d.d. 11-12-2018- toekomstige verplichtingen uit garanties en extra te maken kosten in de wijk bij het creëren van steunstructuren te dekken.

6

Investeringsprogramma 3D (Iedereen doet mee)

92.079

43.363

48.716

78.840

127.556

Met dit onderdeel uit de Investeringsprogramma 3D is beoogd om de wijkgerichte dienstverlening te intensiveren d.m.v. de inzet van activeringscoaches, de inzet van projectleiding ontmoeten en dagbesteding en het houden van een proeftuin voor re-integratie van mensen met psychische aandoeningen. Voor dit laatste onderdeel is, naast de middelen uit de Investeringsagenda, ook een Rijksbijdrage voor een regionale aanpak op dit onderwerp ontvangen. Om dit project te kunnen afronden is het noodzakelijk om de beschikbare middelen over te hevelen naar 2019. In 2019 vindt er nog een training deskundigeheidsbevordering plaats en zijn er middelen nodig om een regionale eindbijeenkomst te kunnen organiseren, waar de resultaten van het project worden gepresenteerd.

6

Investeringsprogramma 3D (Project regelluw)

115.176

52.115

63.061

63.061

Het doel van dit onderdeel uit de Investeringsagenda is te onderzoeken welke verhouding van rechten en plichten rondom de bijstandsuitkering het meest effectief is om inwoners in beweging te krijgen. Dit experiment duurt twee jaar; dit is nodig om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Er is vertraging ontstaan bij de start van het experiment; het experiment is medio 2017 gestart en kent dus een doorloop tot minimaal medio 2019. Om oa. de eindfactuur van de Universiteit van Tilburg (na afloop van experiment) te kunnen voldoen, is het nodig het restant budget 2018 over te hevelen naar 2019.

6

Armoedebestrijding ouderen

40.000

40.000

Middelen zijn niet ingezet in 2018 en vallen vrij.

Totaal programma 6

1.115.743

784.966

40.000

290.777

348.607

639.384

7

Vrouwenopvang

100.000

100.000

360.000

360.000

De taak vrouwenopvang is een centrumgemeente taak en wordt door Apeldoorn uitgevoerd t.b.v. de regio's Oost Veluwe/Midden IJssel en Noord Veluwe. Hiervoor ontvangt Apeldoorn van het Rijk via de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) middelen om deze taak uit te voeren. Het resterend saldo van dit budget zijn regionale middelen en dienen voor de regio beschikbaar te blijven. Vandaar het verzoek tot het meenemen van dit saldo in de Reserve Overlopende Projecten.

7

Transformatieagenda MO/BW: re-integratie trajecten

400.000

400.000

De re-integratietrajecten zijn met veel vertraging gestart. De AVG is hier een extreem belemmerende factor in geweest. Daarnaast moest de uitvoering intern nog ervaring opdoen met de nieuwe doelgroep / nieuwe werkwijze. In 2019 is voldoende budget beschikbaar om de re-integratie trajecten uit te voeren.

7

Leer-/Werkprogramma

200.000

200.000

Met het voorbereiden van het werk-/leerprogramma hebben wij een goede start gemaakt, onder meer door goede begeleiding op de werkvloer en een bijeenkomst voor medewerkers van JZW en A&I met Wouter Hart. Andere zaken vroegen echter om voorrang. In de eerste plaats was dat de gewijzigde wetgeving met betrekking tot privacyregels/persoonsbescherming. We hebben hier een uitgebreid opleidingstraject op gezet. Daarnaast is er de reorganisatie van A&I, die om nazorg vroeg. Een werk- en leerprogramma werkt alleen als medewerkers er tijd en ruimte voor hebben. Afgelopen jaar was die ruimte er beperkt. E.e.a. laat onverlet dat de transformatie staat en valt met de denk- en werkwijze van onze professionals. Inmiddels zijn de contouren van het programma gereed en bereiden we ons voor op uitvoering in 2019. Daarom het verzoek om dit budget over te boeken naar 2019

7

MFA Kristal

38.919

38.919

Het budget VvE-bijdrage aan VvE-beheerde Woonmensen is ter dekking van de afrekening voorgaand jaar en bevoorschotting huidig jaar. In 2018 is slechts gedeeltelijk voorschot gefactureerd aan gemeente en moest de afrekening 2017 nog plaatsvinden. Voor beide onderdelen moet de Woonmensen acties ondernemen en kan daarom geen balanspost worden opgesteld. Deze kosten zullen daarom ten laste van 2019 komen, waarvoor geen budget beschikbaar is. Exacte bedrag moet nog vastgesteld worden.

7

Investeringsagenda 3D

260.000

260.000

De middelen zijn in 2018 ingezet.

Totaal programma 7

760.000

360.000

400.000

598.919

598.919

8

Omnisport onderhoud

56.904

56.904

In 2018 is eigenarenonderhoud Omnisport overgedragen van Libema aan gemeente via een verlaging van de exploitatiebijdrage van JZW. Dit zal ook gaan gelden voor de komende 4 jaar (t/m einde verlengde huurperiode). De jaarlijkse kosten kunnen echter sterk varieren. Aangezien het onderhoud nog niet is opgenomen in de onderhoudsvoorziening, wordt voorgesteld om het budget 2018 over te hevelen naar 2019. In 2019 zal het onderhoud nader worden beschouwd op exploitatie- en voorzieningonderhoud.

8

Accres onderhoud 2018 (zwembaden/sporthallen)

145.185

145.185

Vanuit dvo-afspraak 2018 wordt onderhoud deels doorgeschoven naar 2019, wat is meegenomen in dvo-afspraak 2019. In 2019 betaalt Accres het niet besteedde budget 2018 terug aan gemeente.

8

ACE (51103004)

62.026

62.026

157.505

219.531

Doelstelling van dit budget is het bereiken van een breed publiek voor professionele klassieke en hedendaagse muziekproductie in Apeldoorn. Doelstelling is het sterker op de culturele kaart zetten van Apeldoorn. De totale kosten van dit cultureel topprogramma/festival worden geschat op € 250.000. Hiervan wordt € 50.000 door de instelling zelf bijgedragen. Restant van € 200.000 wordt gedekt uit het budget voor ACE-projecten. Voorgesteld wordt het totale budget 2018 over te hevelen naar 2019.

Totaal programma 8

62.026

62.026

214.409

276.435

9

Digitalisering Wabo

134.000

134.000

114.000

114.000

Het digitaliseren van het bouwarchief kent een meerjarig karakter. In 2017 moest de opdracht opnieuw aanbesteed worden. Daardoor hebben we het beschikbare budget niet volledig kunnen inzetten voor digitaliseringscapaciteit. Nu de nieuwe partij gestart is met het digitaliseren van het resterende analoge archief zal de capaciteit weer worden opgeschroefd en zullen we dit budget alsnog inzetten. De ROP post van vorig jaar is geheel gebruikt en het restant van 2018 zal in 2019 worden gebruikt om het laatste deel te digitaliseren.

9

Invoering Omgevingsvergunning

170.922

74.479

96.443

47.800

144.243

In 2015 is begonnen met de digitaal werken bij het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. In eerste instantie is zoveel mogelijk met eenvoudige digitale deeloplossingen gewerkt, om zo een goed beeld te krijgen van wat echt nodig is voor een efficiënte werkwijze. Grote investeringen zijn daarmee meerdere keren uitgesteld, omdat we onvoldoende zekerheid hadden dat we de juiste keuzes zouden maken. Inmiddels hebben we een aantal jaar ervaring met digitaal werken en zijn we toe aan verdergaande automatisering. Afgelopen jaar is in een pilotsetting ervaring opgedaan met de eerste koppelingen tussen applicaties en nu kunnen we daar grote vervolgstappen in maken. Zoals vorig jaar ook gemeld zullen in 2018 en 2019 zullen dan ook de eerder uitgestelde investeringen gaan plaatsvinden. Daarom graag het restant van 2017 samen met het restantbudget van 2018 meenemen naar 2019.

9

Economische agenda

20.750

20.750

Middelen zijn besteed in 2018.

9

Cleantech

20.440

20.440

Middelen zijn besteed in 2018.

9

Bijdrage toren Trapjesberg

25.000

25.000

Middelen zijn besteed in 2018.

9

Welkom in Apeldoorn

77.960

77.960

Middelen zijn besteed in 2018.

9

Quick wins aanloopstraten Binnenstad

40.000

40.000

50.000

90.000

Middelen worden ingezet voor upgrade Leienplein. Door lange levertijden van materialen en na afstemming met ondernemers en rekeninghoudend met het terrasseizoen, start de reconstructie van het Leijenplein in januari 2019. De voorbereidingen zijn afgerond en opdracht om werk uit te voeren is verstrekt aan de aannemer.

9

Integraal toekomstperspectief binnenstad (08100110)

250.000

250.000

Het opstellen van ons nieuwe Masterplan Binnenstad is een omvangrijke opgave. In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het proces om dit complexe vraagstuk goed te beantwoorden gefaseerd moet worden gefaseerd. Daarom is gekozen eind 2018 een betrekkelijk kleine deel opdracht aan een externe partij te verlenen. Resultaat van deze opdracht vormt de basis voor de uitwerking van het Masterplan in 2019. Waarmee in 2019 ook de investeringen worden gedaan die passen bij het beschikbare budget voor deze opgave.

9

Omgevingswet (08100089)

484.000

484.000

De begroting is opgesteld uitgaand van invoering van de Omgevingswet in 2019. Toen de invoeringsdatum verschoof naar 2021 zijn geen extra jaarschijven toegevoegd, maar is gekozen voor het verspreiden van de budgetten over meerdere jaren. Daarom is in 2018 terughoudend omgegaan met het budget, zodat er budget beschikbaar is voor de implementatie later

9

Uitkoopregeling hoogspanning

2.982.665

24.500

2.958.165

2.958.165

Op grond van de uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen zullen de komende jaren woningen aangekocht worden, waarvan de kosten worden vergoed door het Rijk. Het totale projectbudget is in 2017 gedeeltelijk besteed. Het zijn gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk m.b.t. de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding. Kern van deze regeling is dat het Rijk tegemoet wil komen aan de maatschappelijke wens om in bestaande situaties bewoners te ontlasten van het wonen onder een hoogspanningslijn. De gemeente heeft hier slechts een afgeleid belang. Het Rijk stelt bewoners van een woning onder een hoogspanningslijn in staat de woning te verkopen of te verplaatsen. De gemeente voert de regeling uit en krijgt de kosten die daarmee gepaard gaan vergoed. De gemeente krijgt de woningen die voor de regeling in aanmerking komen na aankoop in eigendom en kan in beginsel deze woningen voor een ander gebruik inzitten mits die woonbestemming wordt beëindigd. De gemeente is vrij om deze woningen te slopen, dan wel om een andere bestemming te zoeken dan bewoning. E.e.a. is op vrijwillige basis.

9

Uitkoopregeling hoogspanning

-2.982.665

-24.500

-2.958.165

-2.958.165

Ook de bijbehorende dekking ad € 4,1 miljoen is in 2017 gedeeltelijk besteed. Het zijn gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk m.b.t. de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding. Kern van deze regeling is dat het Rijk tegemoet wil komen aan de maatschappelijke wens om in bestaande situaties bewoners te ontlasten van het wonen onder een hoogspanningslijn. De gemeente heeft hier slechts een afgeleid belang. Het Rijk stelt bewoners van een woning onder een hoogspanningslijn in staat de woning te verkopen of te verplaatsen. De gemeente voert de regeling uit en krijgt de kosten die daarmee gepaard gaan vergoed. De gemeente krijgt de woningen die voor de regeling in aanmerking komen na aankoop in eigendom en kan in beginsel deze woningen voor een ander gebruik inzitten mits die woonbestemming wordt beëindigd. De gemeente is vrij om deze woningen te slopen, dan wel om een andere bestemming te zoeken dan bewoning. E.e.a. is op vrijwillige basis.

Totaal programma 9

489.072

352.629

136.443

945.800

1.082.243

Totaal

4.627.457

3.094.211

898.000

635.246

5.568.504

6.203.750

ga terug