Jaarrekening 2018

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

4.11  Incidentele lasten en baten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn  in de programma's opgenomen en beïnvloeden het begrotingsresultaat. Onderstaand overzicht betreft alleen de posten groter dan € 200.000.

Pro-gramma

Beleids-product

Omschrijving

Begroting 2018

Realisatie 2018

verschil

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

0.3

Zwitsal vastgoed

1.015

625

618

629

-397

4

1

0.8

Precario

39.740

39.740

3

5.7

Aanpak Kasteelgracht

240

240

3

5.7

Weteringsebroek

275

275

32

338

-243

63

3

5.7

Beekbergsebroek

214

214

3

2.1

Uitvoeren Verkeersvisie

957

318

-639

3

2.1

Veluwe- expres

240

225

234

234

-6

9

3

2.1

Fietspad Krimweg

204

204

-204

-204

4

7.4

Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer

400

1.160

247

1.160

-153

5

Tekorten Jeugdzorg, voor 2018

-6.323

-6.323

9

8.1

Integr.toekomstperspectief binn.st.

250

-250

9

8.1

Implementatie omgevingswet

826

342

-484

9

8.1

Mutatie ROP prg.9

2.983

3.288

3.975

3.288

992

9

8.1

Zwitsal gebied en overig

610

408

250

-202

250

9

8.1

Hoogspanningslijnen Zuid

-1.440

5.553

-1.440

5.553

9

8.1

Particuliere projecten

670

371

670

371

9

8.1

Bovenwijkse voorzieningen

654

654

654

654

Totaal

8.000

5.991

-25

52.431

-8.025

46.440

Toelichting:

Zwitsal vastgoed
Tijdelijk project ivm verkoop locatie op termijn; aanpassing uitvoering onderhoud op toekomstige ontwikkelingen Zwitsalterrein.

Precario
Vrijval van de voorziening zaken onder de rechter omdat de bezwaren over de jaren 2011 t/m 2014 gestaakt zijn.

Aanpak Kasteelgracht
Dit is een project met een korte looptijd.

Weteringsebroek
Dit is een project met een korte looptijd.

Beekbergsebroek
Dit is een project met een korte looptijd.

Uitvoeren Verkeersvisie
Voor de verkeersvisie zijn voor de looptijd van de MPB-periode (2018-2019) exploitatiebudgetten beschikbaar gesteld

Veluwe-expres
Dit is een project met een korte looptijd.

Fietspad Krimpweg
Dit is een project met een korte looptijd.

Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer
Project met beperkte looptijd. Bijdrage derden, indien gelden op is het budget ook op.

Tekorten jeugd van voor 2018
Dit betreft de tekorten van voor 2018.

Integr. toekomstperspectief binn. st.
Dit is een project met een korte looptijd.

Implementatie omgevingswet
Dit is een project met een korte looptijd.

Mutatie ROP prg 9
Betreft eenmalige mutaties in de Reserves ROP en de BROA

Zwitsal gebied en overig
Tijdelijk project ivm verkoop locatie op termijn; aanpassing uitvoering openbare ruimte op toekomstige ontwikkelingen Zwitsalterrein. Daarnaast is er een restant van de subsidie van de Provincie ontvangen.

Hoogspanningslijnen Zuid
Uitkering TenneT van voorgefinancierde kosten 2015/2016 icm betaling aan DGW voor haar aandeel in project.

Particuliere projecten
De kosten en opbrengsten van particuliere projecten variëren per jaar en zijn niet vooraf te ramen; in 2018 op zowel lasten als baten daarom een afwijking.

Bovenwijkse voorziening
De opbrengsten derden voor bovenwijkse voorzieningen en de storting daarvan in de voorziening bovenwijks varieren per jaar en zijn niet vooraf te ramen; in 2018 op zowel lasten als baten daarom een afwijking.

NB: Resultaat Zwitsal wordt verrekend met de reserve Zwitsal, op taakveld 010. Dit zelfde is van toepassing voor mutatie ROP prg 9. Alle mutatie op taakveld 010 worden als incidenteel beschouwd, omdat dit de mutaties met de reserves betreft.

ga terug