Jaarrekening 2018

Dynamiek in de buitenstad

Dynamiek in de buitenstad

Taakvelden:

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
0.10 Mutaties reserves

Samenvatting prestaties

Doelstelling

Prestaties

1. Het zorgen voor een betaalbare, voldoende beschikbare en kwalitatief goede woningvoorraad in Apeldoorn en het actief bijdragen aan de ontwikkeling van de stad en de dorpen

3

0

0

2. Het stimuleren van de veelzijdige economie van Apeldoorn

3

0

0

3. Dienstverlening in de fysieke leefomgeving: eenvoudig, beter en sneller en het bewaken van de kwaliteit van de bebouwde omgeving

4

0

0

4. Inzet op de ruimtelijke kwaliteit van de stad

3

0

0

5. De ontwikkeling en uitgifte van gronden door het grondbedrijf ten behoeve van het realiseren van ruimtelijke programma's

0

1

0

Totaal prestaties

13

1

0

Lasten & baten

Lasten

€ 49.771

2,0 %

Baten

€ 51.836

2,3 %

ga terug