Jaarrekening 2018

Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden"

6

Overlopende activa

31-12-2018

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2017

Mutatie

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Diversen < € 200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.16

Vangnet BUIG

1.157

1.157

2.858

2.858

-1.701

06.17

Saldo Hoogspanning

1.364

1.364

-1.364

06.18

Bommenregeling

1.865

1.865

1.948

1.948

-83

06.26

Bijdrage Asielszoekers

205

205

205

06.27

PPS

5.554

5.554

5.554

Diversen < € 200.000

218

218

25

25

193

8.999

8.999

6.195

6.195

2.804

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

06.20

Politie de Arnhemseweg fase 3

23

23

-23

06.21

NOG veiligerhuis/andere gemeenten

237

237

0

237

06.22

Havencentrum

200

200

-200

06.23

Nettenfabriek

343

343

-343

06.24

Regiogemeenten accountamanager jeugdzorg

137

137

139

139

-2

06.25

Leerplicht

147

147

-147

Diversen < € 200.000

234

234

166

166

68

608

608

1.018

1.018

-410

Totaal overlopende activa medeoverheden

9.607

9.607

7.213

7.213

2.394

11

Overlopende passiva

31-12-2018

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2017

Mutatie

Vooruitontvangen bijdragen de EU

11.50

ESF - Arbeidstoeleiding in de regio stedenvierkant

579

579

563

563

16

11.51

ESF - Kansen in AMR stedenvierkant

362

362

116

116

246

11.52

ESF - Arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren

0

0

Diversen < € 200.000

7

7

-7

941

941

686

686

255

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

11.36

Afrekening BBZ 2014

0

0

11.37

Meeneemregeling WEB 2015

257

257

401

401

-144

11.45

Onderwijsachterstandenbeleid

6

6

832

832

-826

11.46

Voortijdig Schoolverlaten

659

659

316

316

343

11.47

WEB terugbetaling

400

400

356

356

44

11.49

CJG

188

188

-188

Diversen < € 200.000

296

296

40

40

256

1.618

1.618

2133

2.133

-515

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

11.38

BROA GS0-ISV en Robuust

238

238

127

127

111

11.39

Transformatieprojecten regionale jeugdzorg

0

11.40

Regio subs. Eendrachtsprengen

0

11.41

LOG

0

11.42

Bijdrage provincie particuliere planontwikkeling

0

11.47

Subsidie particuliere monumenten

510

510

207

207

303

11.48

Vergoeding afvalfonds kunstst.

0

Diversen < € 200.000

203

203

-203

748

748

537

537

211

Totaal overlopende passiva medeoverheden

3.307

3.307

3356

3356

-49

ga terug