Jaarrekening 2018

Overzichten lasten en baten per taakveld

Overzichten lasten en baten per taakveld

bedragen x € 1.000,-

Taakveld/programma

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

9.985

117

-9.869

9.080

192

-8.888

-905

75

981

Sub-totaal

9.985

117

-9.869

9.080

192

-8.888

-905

75

981

0.10 Mutaties reserves

Paragraaf bedrijfsvoering

2.482

2.482

700

2.507

1.807

700

25

-675

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

47.159

40.233

-6.926

49.660

40.978

-8.682

2.501

745

-1.756

Programma 2 Veiligheid

432

432

432

432

Programma 3 Openbare ruimte

480

1.030

551

1.911

667

-1.244

1.431

-363

-1.795

Programma 4 Milieu

1.315

839

-476

1.910

654

-1.256

595

-185

-780

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.500

4.156

656

4.059

3.500

-559

559

-656

-1.215

Programma 6 Apeldoorn activeert

100

3.699

3.599

739

4.026

3.286

639

327

-313

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.000

2.115

1.115

1.599

2.115

516

599

-599

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

269

362

93

495

379

-117

226

17

-210

Programma 9 Door! met de buitenstad

8.959

8.113

-846

11.506

8.068

-3.439

2.547

-45

-2.593

Sub-totaal

62.782

63.029

248

72.579

63.326

-9.256

9.797

297

-9.504

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

4.032

2.938

-1.094

4.010

3.097

-912

-22

159

182

Sub-totaal

4.032

2.938

-1.094

4.010

3.097

-912

-22

159

182

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

2.484

2.011

-473

5.555

4.566

-989

3.071

2.555

-516

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

2.484

2.011

-473

5.555

4.566

-989

3.071

2.555

-516

0.4 Overhead

Paragraaf bedrijfsvoering

62.037

6.444

-55.593

58.761

4.421

-54.340

-3.276

-2.023

1.253

Sub-totaal

62.037

6.444

-55.593

58.761

4.421

-54.340

-3.276

-2.023

1.253

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

15.094

18.369

3.274

13.916

14.835

919

-1.178

-3.534

-2.355

Sub-totaal

15.094

18.369

3.274

13.916

14.835

919

-1.178

-3.534

-2.355

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

1.333

22.180

20.847

1.333

22.739

21.405

559

558

Sub-totaal

1.333

22.180

20.847

1.333

22.739

21.405

559

558

0.62 OZB Niet-woningen

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

27.642

27.642

25.069

25.069

-2.573

-2.573

Sub-totaal

27.642

27.642

25.069

25.069

-2.573

-2.573

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

3.705

3.705

2

3.587

3.585

2

-118

-120

Sub-totaal

3.705

3.705

2

3.587

3.585

2

-118

-120

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

144

9.733

9.588

144

9.290

9.145

-443

-443

Sub-totaal

144

9.733

9.588

144

9.290

9.145

-443

-443

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

304.315

304.315

304.198

304.198

-117

-117

Sub-totaal

304.315

304.315

304.198

304.198

-117

-117

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

6.411

1.106

-5.305

9.506

43.370

33.864

3.095

42.264

39.169

Sub-totaal

6.411

1.106

-5.305

9.506

43.370

33.864

3.095

42.264

39.169

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

10.895

333

-10.561

11.438

313

-11.125

543

-20

-564

Sub-totaal

10.895

333

-10.561

11.438

313

-11.125

543

-20

-564

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

6.258

773

-5.485

8.761

2.737

-6.024

2.503

1.964

-539

Programma 3 Openbare ruimte

247

75

-173

192

79

-113

-55

4

60

Sub-totaal

6.505

848

-5.658

8.953

2.816

-6.137

2.448

1.968

-479

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

15.044

1.688

-13.356

13.825

3.071

-10.754

-1.219

1.383

2.602

Sub-totaal

15.044

1.688

-13.356

13.825

3.071

-10.754

-1.219

1.383

2.602

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

3.374

-3.374

3.036

1

-3.035

-338

1

339

Sub-totaal

3.374

-3.374

3.036

1

-3.035

-338

1

339

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

94

-94

58

-58

-36

36

Sub-totaal

94

-94

58

-58

-36

36

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.877

-1.877

2.040

8

-2.032

163

8

-155

Sub-totaal

1.877

-1.877

2.040

8

-2.032

163

8

-155

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

6.831

12.807

5.976

4.717

6.985

2.268

-2.114

-5.822

-3.708

Sub-totaal

6.831

12.807

5.976

4.717

6.985

2.268

-2.114

-5.822

-3.708

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

822

278

-544

905

597

-308

83

319

236

Programma 9 Door! met de buitenstad

337

383

46

346

390

44

9

7

-2

Sub-totaal

1.159

661

-498

1.251

987

-264

92

326

234

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

1.244

1.817

573

1.105

2.018

913

-139

201

340

Sub-totaal

1.244

1.817

573

1.105

2.018

913

-139

201

340

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

17.501

789

-16.712

15.841

1.353

-14.488

-1.660

564

2.224

Sub-totaal

17.501

789

-16.712

15.841

1.353

-14.488

-1.660

564

2.224

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

8.714

4.388

-4.326

9.076

4.015

-5.061

362

-373

-735

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.652

1.652

1.835

1.835

183

183

Sub-totaal

10.366

6.040

-4.326

10.911

5.850

-5.061

545

-190

-735

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.160

-2.160

2.165

85

-2.080

5

85

80

Sub-totaal

2.160

-2.160

2.165

85

-2.080

5

85

80

5.2 Sportaccommodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.489

4.406

-7.083

11.303

4.521

-6.782

-186

115

301

Sub-totaal

11.489

4.406

-7.083

11.303

4.521

-6.782

-186

115

301

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

51

-51

53

-53

2

-2

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.665

2.721

-8.944

11.103

2.847

-8.255

-562

126

689

Sub-totaal

11.716

2.721

-8.995

11.156

2.847

-8.308

-560

126

687

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.232

1.123

-1.109

2.134

1.127

-1.007

-98

4

102

Sub-totaal

2.232

1.123

-1.109

2.134

1.127

-1.007

-98

4

102

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

851

-851

957

127

-831

106

127

20

Sub-totaal

851

-851

957

127

-831

106

127

20

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.527

-5.527

5.526

-5.526

-1

1

Sub-totaal

5.527

-5.527

5.526

-5.526

-1

1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

14.233

1.745

-12.487

13.589

2.417

-11.172

-644

672

1.315

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.094

-1.094

1.491

187

-1.303

397

187

-209

Sub-totaal

15.327

1.745

-13.581

15.080

2.604

-12.475

-247

859

1.106

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

5.843

812

-5.031

6.063

1.366

-4.697

220

554

334

Programma 6 Apeldoorn activeert

127

5

-122

234

1

-233

107

-4

-111

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

15.127

1.723

-13.404

13.673

1.788

-11.885

-1.454

65

1.519

Sub-totaal

21.097

2.540

-18.557

19.970

3.155

-16.815

-1.127

615

1.742

6.2 Wijkteams

Programma 5 Jeugd en onderwijs

5.531

132

-5.399

5.556

133

-5.423

25

1

-24

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

12.934

139

-12.795

12.313

306

-12.007

-621

167

788

Sub-totaal

18.465

271

-18.194

17.869

439

-17.430

-596

168

764

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

74.609

56.061

-18.548

70.274

55.844

-14.431

-4.335

-217

4.117

Sub-totaal

74.609

56.061

-18.548

70.274

55.844

-14.431

-4.335

-217

4.117

6.4 Begeleide participatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

21.449

-21.449

21.428

-21.428

-21

21

Sub-totaal

21.449

-21.449

21.428

-21.428

-21

21

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

9.052

28

-9.024

8.400

901

-7.499

-652

873

1.525

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

188

-188

242

-242

54

-54

Sub-totaal

9.240

28

-9.212

8.642

901

-7.741

-598

873

1.471

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

3.018

293

-2.725

4.115

446

-3.669

1.097

153

-944

Sub-totaal

3.018

293

-2.725

4.115

446

-3.669

1.097

153

-944

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 6 Apeldoorn activeert

2.570

334

-2.236

2.590

264

-2.326

20

-70

-90

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

26.266

2.073

-24.194

30.239

2.352

-27.887

3.973

279

-3.693

Sub-totaal

28.836

2.407

-26.430

32.829

2.616

-30.213

3.993

209

-3.783

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

31.616

-31.616

52.949

1

-52.948

21.333

1

-21.332

Sub-totaal

31.616

-31.616

52.949

1

-52.948

21.333

1

-21.332

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

52.861

5.212

-47.648

50.641

4.073

-46.567

-2.220

-1.139

1.081

Sub-totaal

52.861

5.212

-47.648

50.641

4.073

-46.567

-2.220

-1.139

1.081

6.82 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 5 Jeugd en onderwijs

2.100

-2.100

2.676

-2.676

576

-576

Sub-totaal

2.100

-2.100

2.676

-2.676

576

-576

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.948

-3.948

3.751

-3.751

-197

197

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.579

72

-1.507

1.572

115

-1.457

-7

43

50

Sub-totaal

5.527

72

-5.455

5.323

115

-5.208

-204

43

247

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

8.254

11.917

3.663

8.323

11.330

3.006

69

-587

-657

Sub-totaal

8.254

11.917

3.663

8.323

11.330

3.006

69

-587

-657

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

17.104

20.178

3.075

17.108

20.202

3.094

4

24

19

Sub-totaal

17.104

20.178

3.075

17.108

20.202

3.094

4

24

19

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

108

-108

369

-369

261

-261

Programma 4 Milieu

6.933

1.402

-5.531

5.927

1.498

-4.429

-1.006

96

1.102

Sub-totaal

7.041

1.402

-5.639

6.296

1.498

-4.798

-745

96

841

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

1.264

1.682

418

1.302

1.689

386

38

7

-32

Sub-totaal

1.264

1.682

418

1.302

1.689

386

38

7

-32

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

8.643

3.508

-5.135

7.249

7.248

-1

-1.394

3.740

5.134

Sub-totaal

8.643

3.508

-5.135

7.249

7.248

-1

-1.394

3.740

5.134

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

20

-20

-20

20

Programma 9 Door! met de buitenstad

18.039

16.658

-1.381

15.932

23.396

7.464

-2.107

6.738

8.845

Sub-totaal

18.059

16.658

-1.401

15.932

23.396

7.464

-2.127

6.738

8.865

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

6.214

5.095

-1.120

6.491

5.555

-936

277

460

184

Sub-totaal

6.214

5.095

-1.120

6.491

5.555

-936

277

460

184

99 Resultaat

Resultaat Resultaat

26.112

-26.112

26.112

-26.112

Sub-totaal

26.112

-26.112

26.112

-26.112

Totaal

623.891

623.891

-1

671.911

671.911

-5

48.020

48.020

-4

ga terug