Jaarrekening 2018

Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa

3.3.1 Immateriële vaste activa

Hieronder ziet u de stand van zaken van de immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaat uitsluitend uit bijdrage aan activa in eigendom van derden.

bedragen x € 1.000,-

00

Immateriele vaste activa

31-12-2018

31-12-2017

Mutatie

00.1

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.695

2.902

-207

Totaal

Immateriele vaste activa

2.695

2.902

-207

We hebben in 2018 geen nieuwe bijdragen aan activa in eigendom van derden gedaan. De mutatie betreft de afschrijving op het bestaande bestand van bijdrage aan activa in eigendom van derden.

ga terug