Jaarrekening 2018

Staat van investeringen en kapitaallasten

Staat van investeringen en kapitaallasten 2018

(bedragen x € 1.000)

Balans nr.

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 01-01-2018

Vermeerdering

Bijdragen van derden

Verkoop van activa

Afschrijving 2018

Extra afschrijving

Totaal afschrijving

Boekwaarde 31-12-2018

Rente 2018

Totaal kapitaallasten

B0101

Gronden en terreinen

43.459

43.459

4.679

3.131

-

-

45.007

652

652

B0108

Strategische gronden

26.529

26.529

1.357-

1.166

-

-

24.006

388

388

B0102

Woonruimten

466

466

-

-

-

466

7

7

B0103

Bedrijfsgebouwen

385.173

385.173

14.475

442

12.053

639

12.692

386.514

5.774

18.466

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

62.140

62.140

13.767

1.895

3.443

3.443

70.569

927

4.370

B0105

Vervoermiddelen

2.488

2.488

491

563

563

2.415

37

600

B0106

Machines/apparaten/installaties

16.137

16.137

8.014

2.278

2.278

21.873

240

2.518

B0107

Overige materiële vaste activa

5.642

5.642

761

33

576

380

956

5.414

82

1.038

Totaal

542.034

542.034

40.830

1.928

4.739

18.913

1.019

19.932

556.264

8.107

28.039

ga terug