Jaarrekening 2018

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

Taakvelden:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid
0.10 Mutaties reserves

Samenvatting prestaties

Doelstelling

Prestaties

1. Alle burgers doen zo goed mogelijk zelfstandig, volwaardig met een aanvaardbare kwaliteit mee aan de samenleving en worden ondersteund waar nodig

1

5

0

2. Burgers leven zo veel mogelijk in veiligheid en gezondheid

1

0

0

Totaal prestaties

2

5

0

Lasten & baten

Lasten

€ 114.394

4,5 %

Baten

€ 11.195

0,5 %

ga terug