Jaarrekening 2018

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves

Staat van reserves

bedragen x € 1.000,-

Naam

Beginbalans

Vermeerderingen

Verminderingen

Eindbalans

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserve

Algemene Reserve

1.981.847

49.948.323

23.599.496

28.330.674

3.000.000

n.v.t.

De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven

Algemene reserve

1.981.847

49.948.323

23.599.496

28.330.674

Bestemmingsreserve

Reserve sportactiviteiten

44.066

5.889

49.955

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve Overl. Projecten

4.302.457

6.203.750

4.302.457

6.203.750

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Reserve zwitsal park

8.712.687

344.840

607.228

8.450.298

Reserve topsportevenementen

200.000

200.000

0

n.v.t.

Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen

Algemene reserve grondbedrijf

20.349.320

27.833.186

18.065.339

30.117.166

cfm risicoprofiel Grondbedrijf

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.

Reserve frictiekosten

437.000

437.000

0

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve onderhoud stadhuis

335.993

335.993

0

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

Egalisatiereserve explosieven

1.254.617

431.534

823.083

n.v.t.

n.v.t.

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven.

BROA

4.434.521

1.220.079

1.253.088

4.401.512

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Reserve vernieuwen bomenbestand

331.093

117.110

448.203

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve huisvestingslasten

1.580.950

1.352.298

228.652

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Bedrijfsvoeringreserve

2.000.000

1.065.000

1.549.319

1.515.681

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Resv gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.211.502

1.160.000

246.529

2.124.972

n.v.t.

n.v.t.

Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Reserve onderwijshuisvesting

4.096.916

334.794

4.431.710

op termijn  positief 10 jaar

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Egalisatiereserve sociaal domein

11.179.332

1.100.000

6.318.000

5.961.332

n.v.t.

n.v.t.

Dekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.

Egalisatiereserve bouwleges

2.500.000

2.500.000

n.v.t.

n.v.t.

Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges.

Bestemmingsreserve

62.820.452

39.584.648

36.825.793

65.579.307

Totaal

64.802.298

89.532.971

60.425.289

93.909.981

ga terug